giovedì 8 Dicembre 2022
Breaking News
Home > Logs > Log Bruno Casula

Log Bruno Casula

3.032,00    – ….. – mil LINK-11 SLEW/ISB 30-mar 2000 N-D – (BC)
4.043,20    – ….. – MIL STANAG-4285/600L/5N1/USB 25-mar 0459 CRYPTO BROADCAST – (BC)
4.487,20    – ….. – MIL STANAG-4285/600L/5N1/USB 30-mar 2013 CRYPTO BROADCAST – (BC)
4.563,00  ….. – ….. – […] MFSK-8 125/USB (Systeme 3000) 25-mar 0506 N-D – (BC)
5.266,60    – ….. – MIL STANAG-4285/600L/5N1/USB 25-mar 0513 CRYPTO BROADCAST – (BC)
6.666,00  ….. – ….. – […] J3E/USB 30-mar 2024 TFC ARA SIMPLEX (BC)
6.666,00  ….. – ….. – […] MIL-STD 188-110A/7N1/USB 30-mar 2031 TFC KRY SIMPLEX (BC)
6.914,70  ….. – ….. – […] MIL-STD 188-110A/S8/USB 04-apr 1954 TFC KRY ‘ÿÿÿÿÈuByw1ðC-,è)??Û T9é<ÈuBù?w1ðC-,è)?i T9é<ÈuBù?w1ðC-,è)?i T9é<?ÿÿÿÿÿÿà’ (BC)
6.986,50  ….. – ….. – […] MAILBOX PACTOR-3 30-mar 2130 TFC ‘[SCSmail 1.2.0.27]—[99828805]—  cmd:loans:100  cmd:mtRemote POP3 access…No messages.ans:100 :disc goodbye from server…’ (BC)
8.007,50    – ….. – MIL LINK-11 SLEW/ISB 30-mar 2045 N-D – (BC)
10.366,00  HZ.. RAI ….. ARS ArsAF ALE/LSB 28-mar 2252 CLG “JAI” – (BC)
10.366,00  HZ.. RAI ….. ARS ArsAF ALE/USB 28-mar 2252 CLG “JAI” – (BC)
10.366,00  HZ.. RAN ….. ARS ArsAF ALE/LSB 28-mar 2309 CLG “JAN” – (BC)
10.366,00  HZ.. RAP ….. ARS ArsAF ALE/USB 28-mar 2237 CLG “JAP” – (BC)
10.854,00    – ….. – MIL LINK-11 SLEW/USB 04-apr 0746 N-D – (BC)
12.226,00  ….. – ….. – […] MIL-STD 188-110A/7N1/USB 04-apr 0800 TFC KRY SIMPLEX (BC)
12.271,90    – ….. – MIL STANAG 4285/600L/5N1/USB 28-mar 1920 CRYPTO BROADCAST – (BC)
13.188,00  ….. – ….. – […] MIL-STD 188-110A/7N1/USB 28-mar 1940 TFC KRY SIMPLEX (BC)
13.212,00  HZ.. AAI ….. ARS ArsAF ALE/LSB 28-mar 2059 CLG “RHI” – (BC)
13.212,00  HZ.. AAI ….. ARS ArsAF ALE/USB 28-mar 2059 CLG “RHI” – (BC)
13.212,00  HZ.. AAL ….. ARS ArsAF ALE/LSB 28-mar 2035 CLG “RHL” – (BC)
13.212,00  HZ.. AAL ….. ARS ArsAF MIL-STD 188-110A/S5/LSB 28-mar 2032 SEND KG84 MSGS – (BC)
13.212,00  HZ.. AAN ….. ARS ArsAF ALE/LSB 28-mar 2004 CLG “RHN” – (BC)
13.212,00  HZ.. AAP ….. ARS ArsAF ALE/USB 28-mar 2029 CLG “RHP” – (BC)
13.212,00  ….. JB9 ….. – […] ALE/LSB 28-mar 2024 SOUND – (BC)
14.357,00  K.. 004NERCAP ….. USA CAP ALE/USB 26-mar 0119 SOUND – (BC)
14.357,00  K.. 0314MICAP …..,MI USA CAP ALE/USB 25-mar 2246 SOUND – (BC)
14.357,00  K.. 034MERCAP ….. USA CAP ALE/USB 26-mar 0030 SOUND – (BC)
14.357,00  K.. 042RMRCAP ….. USA CAP ALE/USB 26-mar 0313 SOUND – (BC)
14.357,00  K.. 100SWRCAP ….. USA CAP ALE/USB 26-mar 0142 SOUND – (BC)
14.637,00  ….. – ….. – […] J3E/USB 25-mar 2258 TFC SPA SIMPLEX (BC)
14.776,00  WGY9.. FR1FEM ….. USA FEMA ALE/USB 25-mar 2342 SOUND – (BC)
14.776,00  WGY9.. FR2FEM ….. USA FEMA ALE/USB 25-mar 2352 SOUND – (BC)
14.776,00  WGY9.. FR4FEM002 ….. USA FEMA ALE/USB 04-apr 2014 SOUND – (BC)
14.776,00  WGY9.. FR7FEM ….. USA FEMA ALE/USB 26-mar 0037 SOUND – (BC)
14.776,00  WGY9.. FR9FEM ….. USA FEMA ALE/USB 25-mar 2307 SOUND – (BC)
14.776,00  WGY9.. FR9FEM001 ….. USA FEMA ALE/USB 25-mar 2351 SOUND – (BC)
14.776,00  ….. – ….. – […] J3E/USB 25-mar 2244 TFC SPA SIMPLEX (BC)
14.810,00  ….. – ….. – […] J3E/USB 25-mar 2236 TFC SPA SIMPLEX (BC)
14.914,00  K… 0010NYCAP …..,NY USA CAP ALE/USB 26-mar 0233 SOUND – (BC)
14.914,00  K… 0010PACAP …..,PA USA CAP ALE/USB 25-mar 2251 SOUND – (BC)
14.914,00  K… 0010VTCAP …..,VT USA CAP ALE/USB 25-mar 2330 SOUND – (BC)
14.914,00  K… 0020NHCAP …..,NH USA CAP ALE/USB 25-mar 2252 SOUND – (BC)
14.914,00  K… 0021CTCAP …..,CT USA CAP ALE/USB 25-mar 2254 SOUND – (BC)
14.914,00  K… 0041MECAP …..,ME USA CAP ALE/USB 26-mar 0313 SOUND – (BC)
14.914,00  K… 004NERCAP ….. USA CAP ALE/USB 26-mar 0112 SOUND – (BC)
14.914,00  K… 0050PACAP …..,PA USA CAP ALE/USB 26-mar 0128 SOUND – (BC)
14.914,00  K… 0265PACAP …..,PA USA CAP ALE/USB 26-mar 0146 SOUND – (BC)
14.914,00  K… 0500RICAP …..,RI USA CAP ALE/USB 25-mar 2242 SOUND – (BC)
16.089,00  ….. SLNI ….. – […] CW 25-mar 0641 CLG “SAVG” ‘VVVVVVVVVVVVVVVVVVV SAVG SAVG SAVG DE SLNI SLNI K E VVVVVVVVVVVVVVV ‘ (BC)
16.321,00    – ….. – MIL STANAG-4285/1200L/5N1/USB 30-mar 1953 CRYPTO BROADCAST – (BC)
17.982,00  PUM.. ANTARES ….. B BrAF ALE/USB 25-mar 2318 SOUND 0013,0107,0201 SOUND (BC)
18.617,35    – ….. – MIL STANAG-4285/600L/5N1/USB 25-mar 0636 CRYPTO BROADCAST – (BC)
22.068,00  ….. – ….. – […] MIL-STD 188-110-39T/—/USB 25-mar 0721 TFC KRY – (BC)
22.196,20    – ….. – MIL STANAG-4285/1200/S5/USB 25-mar 0718 SEND KG84 MSGS – (BC)

(via Utilityworld yg)

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.